ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

v211
logo

 myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                เป็นองค์กรที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการจัดการศึกษา การต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
 5. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 6. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
 7. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเชี่ยวชาญและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 8. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษา
 9. สถานศึกษามีเครือข่ายการบริหารจัดการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 11. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 12. สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 13. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้
 14. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 15. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
 16. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 17. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน และรู้ถึงความถนัดและความสามารถของตนเอง
 18. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 19. มีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
 20. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ
 21. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 22. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
 23. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ
 24. สถานศึกษามีมาตรฐานการจัดการศึกษา มีหลักฐานเป็นที่ยอมรับ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

จุดเน้น

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
222 ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71220
โทร. 0-3460-3742/0-3460-3732 โทรสาร. 0-3460-3732