ผู้บริหาร

Login Form

logo my-office school

 

myoffice61

slip2

 

info

 

kancoop

 

222222222222222222221111

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

 

ที่ตั้งสถานศึกษา
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต       ตั้งอยู่เลขที่   222   หมู่  2   ตำบลหนองรี   อำเภอบ่อพลอย  

                                                   จังหวัดกาญจนบุรี 71220       

โทรศัพท์                                   0-3460-3742 / 0-3460-3732 / 0-3460-3743

โทรสาร                                    0-3460-3732
ประเภทของโรงเรียน               สหศึกษา
อักษรย่อ                                   น.ร.ป.
 สีประจำโรงเรียน                  สีเขียว  หมายถึง  ความเบิกบาน  สงบ  ร่มเย็น  

                                               สีแดง   หมายถึง  ความกล้าหาญ  ความอดทน
คติพจน์                                 โยคา เว ชายตี ภูริ - ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
ปรัชญา                                  รู้หน้าที่ มีปัญญา รักษาคุณธรรม 
คำขวัญโรงเรียน                    รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน             ต้นแก้ว 

            ตราโรงเรียน

 

vdo ประวัติโรงเรียน

vdo กู้ภัย