Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงเรียน

11310908 983988131635160 550067260 n

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

11268341 991687344198572 409109396 n

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

11326967 991684670865506 1620134020 n

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday57
mod_vvisit_counterYesterday31
mod_vvisit_counterThis week88
mod_vvisit_counterLast week296
mod_vvisit_counterThis month773
mod_vvisit_counterLast month820
mod_vvisit_counterAll days138575

We have: 46 guests online
Your IP: : 54.80.228.137
 , 
Today: August 21, 2017

หน่วยงานทางการศึกษา

1

2

3

4

5

6

10

โรงเรียนในฝัน

7

 

8

 

9

 

11

 

12

 

กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

 

 กลยุทธ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย เป้าประสงค์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ô  กลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้าน   เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

              พอเพียง

          3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

          5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา           หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น        เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

          6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ô กลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

$11.       พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

                ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

$12.       ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

               พอเพียง

$13.       ขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

$14.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

$15.       พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

ô  วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

โรงเรียนหนองรีประชานิมิตเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        สืบสานภูมิปัญญาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเน้นให้ผู้เรียน เรียนดี มีคุณธรรม

        นำความรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ô พันธกิจโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

                    พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษา   

อย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม       

          มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ô  เป้าประสงค์โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

$11.       ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

$12.       นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

$13.       ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

$14.       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ และปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

$15.       สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

ô  กลยุทธ์โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

$11.    พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

                ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

$12.       ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

$13.       ขยายโอกาสทางการศึกษาทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

$14.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

$15.       พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

ô  นโยบายโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

$11.       บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถานศึกษา

$12.       พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

$13.       พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

4.   สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยี  มาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน 

     พื้นฐานคุณธรรมนำความรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ

6.   สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.   ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง แหล่งวิทยาการต่างๆในท้องถิ่น

ô สรุปผลการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ปีงบประมาณ 2556

          เพื่อให้การพัฒนาทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยคณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนตามความเป็นจริง  โดยผลสรุปดังนี้

จุดแข็ง มีดังนี้

          1. ครูมีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

          2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และอาคารประกอบมีจำนวนเพียงพอ

          3. โรงเรียนมีสาธารณูปโภคครบ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์

จุดอ่อน  มีดังนี้

          1. ขาดแคลนอัตรากำลังครู

          2. ครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก

          3. ครูมีภาระงานมาก

          4. สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

          5. ขาดการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ

โอกาส  มีดังนี้

          1. ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ

อุปสรรค  มีดังนี้

          1. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาและมีฐานะยากจนส่งผลกระทบต่อการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนของบุตรหลาน

          2. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการและมีความล่าช้าในการจัดสรร